Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на GreenGame уебсайт

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия за ползване“, са предназначени за регулиране на отношенията между “GreenGame уебсайт”, наричан по-долу за краткост „Администратор“, собственик на уебсайт: https://greengame.bg/ наричана по-долу за краткост “GreenGame уебсайт”, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на GreenGame уебсайт, във връзка с използването от Ползвателя на GreenGame уебсайт.

 

II. Данни за администратора

Чл. 2. Информация относно Администратора

Наименование: ГРИЙН ГЕЙМ, фирма „ГРИЙН ГЕЙМ“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/ПИК 204960262

  1. Седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, бл. 135, вх. Б, ет. 4
  2. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Околовръстен път 42, сграда Butterfly, офис Green Game, телефон: +359 87 835 3955, електронна поща: office@greengame.bg
  3. Надзорни органи:

(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, тел.: 02/ 915 35 18, факс: 02/ 915 35 25, имейл: kzld@cpdp.bg, интернет сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, интернет сайт: www.kzp.bg

(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, имейл cpcadmin@cpc.bg, интернет сайт: www.cpc.bg

 

III. Общи разпоредби

Чл. 3. GreenGame уебсайт и услугите, предлагани чрез него, функционират при правилата описани в Общите условия.

Чл. 4. Администраторът не гарантира постоянното функциониране на GreenGame уебсайт, нито че последната не съдържа грешки.

Чл. 5. Администраторът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на GreenGame уебсайт или до целия GreenGame уебсайт без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 6. Администраторът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на GreenGame уебсайт. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на GreenGame уебсайт.

 

IV. Характеристики на услугата

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Администратора чрез GreenGame уебсайт, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(1) Администраторът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на GreenGame уебсайт. Администраторът предоставя информация за себе си и съответните контакти. Предоставяните от него продукти, услуги, изпълнени обекти, представяне на свои клиенти, партньори и други.

(2) Администраторът предоставя възможност за генериране на телефонни обаждане чрез функционални линкове в GreenGame уебсайт.

(3) Администраторът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания и заявки по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на GreenGame уебсайт. Ползвателят следва да попълни посочените от Администратора полета и да избере бутон Изпрати информацията. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Администратор, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Администратора за предоставяне на определена услуга и не поставя Администратора и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Администратора, е сключил договор с Администратора за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Администратора.

Администраторът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(4) Администраторът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от GreenGame уебсайт. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на GreenGame уебсайт, (място, на което е изписан имейл адрес на Администратора и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.

Администраторът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(5) Администраторът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Администратора в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Администраторът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Администратора. Настоящите Общи условия за ползване не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

 

V. Права върху интелектуална собственост

Чл. 8. (1) Цялата информация, публикувана на GreenGame уебсайт, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Администратора или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

(2) Администраторът си запазва всички права посочени в предходната алинея.

(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Администратора или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Администратора върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Администратора.

Чл. 9. GreenGame уебсайт може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Администратора или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия за ползване или останалото съдържание на GreenGame уебсайт не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Администратора или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

 

VI. Други Условия

Чл. 10. (1) Информацията и материалите, достъпни на GreenGame уебсайт (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Администратора на който и да е от Ползвателите на GreenGame уебсайт.

(2) Администраторът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством GreenGame уебсайт, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

(3) Администраторът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на GreenGame уебсайт, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на GreenGame уебсайт и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на GreenGame уебсайт).

Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 12. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Ползватели, считано от 06.06.2018 г.

Чл. 13. Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни от Администратора по всяко време, като всяка промяна в Общите условия за ползване влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

Чл. 14. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на GreenGame уебсайт и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия за ползване и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.